O projektu

section-cover

Opšti cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane.Kao i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama. 

Konsenzus je da civilno društvo u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za aktivno angažovanje i značajniji doprinos u pregovorima sa EU o ekonomskim temama uz naznaku da je od velike važnosti da OCD budu uključene u ovaj proces kroz radne grupe NKEU.

Cilj projekta je i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama. U skladu sa tim, projektne aktivnosti će imati za cilj da omoguće efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU).

Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, civilno društvo u Srbiji će biti u stanju da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka. 

Glavni rezultati dosadašnjeg rada

  • Olakšavanje efikasnog učešća civilnog društva u pregovorima sa EU o odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije putem rada NKEU;
  • Podizanje svesti i povećanje nivoa razumevanja OCD i donosilaca odluka o potrebama i načinima uključivanja civilnog društva u pregovore o pristupanju EU
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva da aktivno učestvuje u pregovorima sa EU
  • Osnaživanje lokalnih OCD da aktivno učestvuju i doprinose pregovorima sa EU u odabranim ekonomskim poglavljima.
Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
EuropeAid / 154831 / DD / ACT / RS
Komponente
  • Aktivnosti upravljanja projektima i vidljivosti
  • Analiza i preporuka politike, izveštaj o praćenju primene relevantnih delova ERP-a
  • Pisanje strategije podizanja svesti
  • Seminari
  • Šema malih grantova za lokalne OCD kako bi podržala njihovo uključivanje u targetirane radne grupe NKEU i poboljšala dostizanje rezultata projekta.
Grad / Region
Beograd
EU donacija
329.695 €
Vreme implementacije
Decembar 2018. - Decembar 2020.
Korisnik
organizacije civilnog društva, mediji, kreatori politike, preduzeća i građani Srbije
Implementiran od strane
Centar za evropske politike - CEP (koordinator projekta), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED i Centar savremene politike - CSP (putem portala European Western Balkans - EWB)